تست آزمایشگاهی
(In-Vitro Test)

تست آزمایشگاهی جزو اولین مراحل تست دارو قرار دارد. در این تست سلولهای سالم در ظرف آزمایشگاهی و در شرایط شبیه به محیط و دمای طبیعی بدن کشت داده میشوند.

سپس داروی تحت آزمایش به این سلولها اضافه شده تا از ایمن بودن دارو بر روی سلولهای سالم اطمینان حاصل شود.

در آزمایش بعدی ویروس یا باکتری‌های مد نظر به سلولهای سالم اضافه میشوند. سپس داروی مورد مطالعه به محلول سلول و ویروس اظافه شده و اثر دارو در مقابله کردن با رشد ویروس سنجیده میشود.

تست آزمایشگاهی
(In-Vitro Test)

تست آزمایشگاهی آلرگارد

شربت ضد ویروس آلرگارد طبق روشهای ذکر شده، تحت تستهای آزمایشگاهی قرار گرفته است. نتیجه این تستها دال بر ایمن بودن این داروی گیاهی و اثبات اثرات ضد ویروسی این دارو بوده است.

در عکس میکروسکوپی سلولهای سالم به همراه داروی آلرگارد اضافه شده به محلول دیده میشود.

تست آزمایشگاهی آلرگارد

شبکه های اجتماعی ما